INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEM

Verston Ehitusel on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimisesüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaat, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi EVS 18001:2007 sertifikaat ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaat. Need on tunnustuseks, et lisaks seadusandlikele nõuetele, järgime töös juhtimissüsteemidest tulenevaid nõudeid.

POLIITIKA EHK JUHTIMISPÕHIMÕTTED

Verston Ehituse põhiliseks tegevusalaks on taristuobjektide ja rajatiste ehitamine ning remont. Oleme professionaalsed partnerid Tellijatele ja töötame selle nimel, et pakkuda tipptasemel teenust ja kvaliteetset lõpptulemust kõikidele huvitatud osapooltele.

Meie jaoks on oluline tegutseda vastutustundlikult. Väärtustame säästlikku ressursikasutust ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

Me tagame kõikidele oma töötajatele kaasaegse, ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning pakume omalt poolt ka mitmekülgseid sportimisvõimalusi.

Poliitika rakendamisel tegutseb Verston Ehitus vastavalt projektdokumentatsioonile, seadusandlusest tulenevatele nõuetele, huvipooltega kokkulepitule, integreeritud juhtimissüsteemile ja heale ehitustavale.

Hindame ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.

Hindame süsteemselt enda, koostööpartnerite ja Tarnijate tegevusi, et säilitada usaldusväärsus, professionaalsus ja konkurentsieelis. Meie koostööpartneriteks on ainult usaldusväärsed ettevõtted. Konkurentsieelise säilitamiseks täiustame ja arendame pidevalt enda juhtimissüsteemi ja tegevusi.

Verston Ehituse poliitika on välja töötatud juhtkonna poolt ja on teatavaks tehtud kõikidele meie töötajatele. Kõik huvitatud osapooled saavad poliitikaga tutvuda Verston Ehituse kodulehel. Meie juhtkond vaatab poliitika sobivust ja mõjusust üle vähemalt üks kord aastas.

Verston Ehituse üldised eesmärgid on kokku lepitud juhatuse poolt. Nendest tulenevad kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutusalased alameesmärgid on projektipõhised ja dokumenteeritud eraldi. Eesmärkide täitmist jälgime ja mõõdame pidevalt enda igapäevatöös. Eesmärkide täitmist hindab ja analüüsib juhtkond koosolekutel. Vastavalt vajadusele rakendame korrigeerivaid tegevusi või ajakohastame juhtimispoliitikat ja eesmärke.

Verston Ehituse töötajad on teadlikud oma rollist poliitika elluviimisel. Iga töötaja panustab omalt poolt kvaliteetse lõpptulemuse saavutamise nimel, tegutseb keskkonda säästvalt, märkab ohte ja panustab heasse töökeskkonda.

Projektid

Tunneme uhkust, et oleme saanud anda oma panuse paljudesse Eesti viimase aja märkimisväärseimatesse objektidesse. Tutvu meie töödega lähemalt allpool.

Tutvu projektidega