Taristu-
ehitus

Võta ühendust

Meie põhitegevusala on teede, platside, rajatiste ja muude teestruktuuride ehitamine ja remont. Meil on pikk kogemus ja mahukas tehnikapark, sealhulgas asfalditehas ja -paigaldusmasinad. Pakume teenust kõikjal Eestis ning kokkuleppel ka väljaspool.

taristuehitus

Kontaktisik

Alan Muruväli

Ehituse valdkonnajuht

Korras-
hoid

Võta ühendust

Verston teostab nii suvist kui ka talvist teede korrashoidu.

Sealhulgas: tolmutõrje, löökaukude ja pragude remont, kruusateede korrashoid, lume- ja libedustõrje teedel ning lumekoristus ja äravedu. Nimetatud teenustest loe lähemalt korrashoiu piirkondade kaardist allpool.

Teepiirkonna keskuste kaart

Tolmutõrje

Tolmutõrje on peamine kruusateede hooldamise viis suveperioodil, kui teed muutuvad tolmuseks, häirivad nähtavust ning määrivad lähiümbruse loodust ja elamuid. Kahjustamata ei jää ka sõidukite värvikiht.

Tööd saab teha peamiselt kahel viisil: soolaga (kaltsiumkloriid), sest sool seob niiskust, või 40%-lise kaltsiumkloriidi lahusega.

Tolmutõrje eelised: 

 • Tolmutõrjemasin kastab operatiivselt tolmavat teelõiku tee profiili muutmata. 
 • Tolmutõrje kvaliteedi tagab täpsetest kogustest kokku segatud tolmutõrjelahus.

 

Löökaukude ja pragude remont

Väiksemõõdulised ja hajusalt paiknevad augud teekattes saab täita pritskillustikuga. Auguremondiseadmed, mida selleks tööks kasutame, võimaldavad täitematerjali ja sideaine segu ette valmistada remondi objektil kohapeal.

Ribapindamist e. kohtpindamist kasutame ennekõike sõidutee sõidujälgede ja väiksemate defektide parandamiseks. Pindamisel laotame sideaine ja killustiku vaheldumisi täpsete kogustega tee pinnale.

Töö on kiire ja tõhus!

Teeme töid kõikjal Eestis!

 

Kruusateede korrashoid

Selleks, et vähendada tolmu lendlemist ja säilitada tervislik elukeskkond ka suvisel perioodil, tuleb tolmutõrjega alustada kevadel ning teha seda regulaarselt.

Tasandushööveldamise käigus likvideeritakse väiksemad augud ja ebatasasused tee pindmises kulumiskihis.

Profiilhööveldamisega kõrvaldatakse kõik ebatasasused ja kruusa lisamisega taastatakse tee õige põikprofiil. 

Tolmutõrje on üks peamisi suvel kasutatavaid kruusateede korrashoiu viise.

 

Lume- ja libedusetõrje teedel

Teeme lume- ja libedusetõrjet Saaremaal, Tartumaal, Võrumaal, Lääne-Virumaal ja Harjumaal. Lisaks pakume talvist teekorrashoiuteenust kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele.

 

Lumekoristus ja äravedu

Parklate ja suuremate alade lumekoristuseks oleme valmis sõlmima pikaajalisi lepinguid, kuid teostame töid ka tellimuse korras.

 

Metsamaterjali ladustamine

Vastavalt Verston OÜ ja Transpordiameti vahelisele korrashoiulepingule korraldab teehooldaja ehk Verston OÜ metsamaterjalide ladustamist riigiteede teeäärsetele aladele Lääne-Viru, Tartu, Võru ja Saare maakonnas ning Harju maakonna lääneosas. Lepinguga sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja autodele laadimisega.

Verston OÜ korraldab korrashoiu piirkondades (Lääne-Viru, Tartu, Võru ja Saare maakonnas ning Harju maakonna lääne osas) riigiteeäärse ala kasutamist metsamaterjalide ladustamiseks.  

Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, millele vastamiseks  on teehooldajal aega 3 tööpäeva. Positiivse vastuse korral on vajalik taotlejal esitada Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse joonised. Poolte vahel sõlmitud lepinguga lepitakse kokku tagatisraha 1000 eur kasutatava ala korrastamise kohustuse ja/või kahjustuste likvideerimisega seotud kulude tagamiseks. Vedaja on kohustatud pärast riigitee maal ladustatud metsamaterjali äravedu korrastama maantee, maantee elemendid ja rajatised ning teemaa, viies need ladustamiseelsesse seisundisse. Vedaja esitab teehooldajale täidetud üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib üleantava laoplatsi ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul. Lepingu nõuetekohase täitmise korral tagastatakse ladustajale tagatis 5 tööpäeva jooksul.

Enne lepingu sõlmimist on ladustamine keelatud. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede maale, kus laoplatsi vahetus läheduses on liiklussagedus üle 500 auto ööpäevas.

Ebaseaduslikult ladustatud metsamaterjali menetlemine kuulub teeomaniku esindaja (Transpordiamet) kohustuste hulka.

Metsamaterjali riigitee teemaale ladustamise ja autole laadimise tingimused

Taotlus saata: info@verston.ee, lisainfo tel +372 516 4323

korrashoid

Kontaktisikud

Marek Koppel

Saaremaa

Reigo Kaljula

Lääne-Harju

Alvar Paluoja

Lääne-Virumaa

Mäendus

Võta ühendust

Liiva, kruusa ja killustiku müük.

Toodame ja müüme ehituseks vajalikke täitematerjale ning pakume ka vajalikku transporti.

Meilt saab tellida:

 • liiva
 • kruusa
 • purustatud kruusa
 • killustikku

Verstoni karjääride kaart

Kontaktisikud

Siim Pukk

Mäenduse valdkonnajuht

Tiit Tomson

Mäetöödejuht Tartu- ja Võrumaal

Mati Nõmm

Mäetöödejuht Saaremaa

Taavi Randjärv

Mäetöödejuht Viljandi-, Rapla- ja Pärnumaal

Jaanus Kuuse

Mäetöödejuht Lääne-Virumaal

Verstoni mobiilses asfalditehases toodame asfaltbetooni nii riigimaanteede kui ka eraturu (juurdepääsuteed, platsid, parklad) teenindamiseks. 

Toodame järgmisi segusid:

 • poorne asfaltbetoon
 • tihe asfaltbetoon
 • kerge asfaltbetoon
 • dreenasfaltbetoon

Kontaktisik

Tarvi Kliimask

Tegevjuht

Pindamine

Võta ühendust

Pindamine on teekattele kulumis- ja ilmastikukaitsekihi ehitamine, mille puhul kattele laotatakse vaheldumisi bituumensideainet ja sobiva terakoostisega kivimaterjali ning rullitakse.

 • Freespurust alused kaetakse 1-, 1,5- või 2-kordse pindamisega. Kvaliteedi ja vastupidavuse tagamiseks soovitame kahekordset pindamist.
 • Kruusast katted kaetakse 2- või 2,5-kordse või ridakillustikuga pindamisega. Tee kvaliteedi ja vastupidavuse tagamiseks soovitame kahe aasta möödudes teha ridakillustikuga pindamisele uus 1-kordne pindamine.

Ridakillustikuga pindamise eelised:

 • saab kasutada kohalikku killustikku,
 • pindamiseks sobiv hooaeg on pikem,
 • tegemist on odavaima ja kiireima tehnoloogiaga tolmuvaba katte ehitamisel.
pindamine

Kontaktisik

Urmas Jõeveer

Pindamise valdkonnajuht